Công khai Cơ sở vật chất

Công khai Cơ sở vật chất
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Trung học Lương Thế Vinh,  năm  học 2019 – 2020.
STT Nội dung Số lượng Bình quân
(Số m2/HS)
I Số phòng học 15 1,2
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố 15 1,2
2 Phòng học bán kiên cố 0  
3 Phòng học tạm 0  
4 Phòng học nhờ 0  
5 Phòng học bộ môn 0  
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 0  
7 Bình quân lớp/phòng học 1,06  
8 Bình quân học sinh/lớp 40  
III Số điểm trường 1  
IV Tổng số diện tích đất (m2) 3000  
V Tổng diện tích sân chơi, bài tập (m2) 2000  
VI Tổng diện tích các phòng 800  
1 Diện tích phòng học (m2) 750  
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 0  
3 Diện tích thư viện (m2) 30  
4 Diện tích nhà tập đa năng (phòng giáo dục rèn luyện thể chất ) (m2) 0  
5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn, phòng truyền thống 20  
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
  Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy trình 324  
1.1 Khối lớp 10 92  
1.2 Khối lớp 11 107  
1.3 Khối lớp 12 125  
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định 76  
2.1 Khối lớp 10 25  
2.2 Khối lớp 11 33  
2.3 Khối lớp 12 18  
VIII Tổng số máy tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ)
50  
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác 18 Số thiết bị/ lớp
1 Ti vi 7  
2 Cát xét 3  
3 Đầu video/đầu đĩa 0  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 3  
5 Thiết bị khác 5  
X Tổng số thiết bị đang sử dụng 18  
1 Ti vi 7  
2 Cát xét 3  
3 Đầu video/đầu đĩa 0  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 3  
5 Thiết bị khác 5  
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh
Nam Nữ Nam Nữ
25 (m2) 25 (m2) 50 (m2) 50 (m2)
  x x x x
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh Không
XIII Nguồn điện lưới X  
XIX Kết nối Internet X  
XV Website của trường X  
XVI Tường rào xây X  
               
Hải Phòng, ngày 10 tháng 6  năm 2019
                            HIỆU TRƯỞNG